Konkursy

1)   „Lokalny Konkurs Krasomówczy” (LKK)

LKK organizowany jest co roku. Rywalizować w nim mogą studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Cenne nagrody, jak i możliwość rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim ze studentami ze wszystkich miast akademickich sprawiają, że konkurs ten rokrocznie cieszy się popularnością. Polega na przedstawieniu mowy końcowej jednej ze stron w postępowaniu karnym, cywilnym bądź administracyjnym, która to mowa jest rozstrzygnięciem wcześniej dostępnego kazusu (problemu najczęściej wziętego z życia).

2)   Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Zadaniem uczestnika jest wybranie spośród przygotowanych orzeczeń SN, TK, NSA z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego i finansowego jednego i opracowanie do niego glosy. Sąd Konkursowy wybiera zwycięzcę w każdej z dziedzin. Organizatorzy konkursu przewidują możliwość opublikowania nagrodzonych prac w prasie prawniczej.

3)   Konkurs na esej w języku angielskim „Verba Legis” 

Konkurs skierowany jest do studentów IV i V roku Wydziałów Prawa. Praca konkursowa powinna być oparta na obowiązujących przepisach prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej i nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu.

4)   ELSA MOOT COURT COMPETITIONS [EMCC, EMC2] 

Podstawowym celem tego konkursu jest udoskonalenie umiejętności oratorskich oraz praktycznej wiedzy prawniczej. Uczestnikami są drużyny studentów, których zadaniem jest przygotowanie i przedstawienie rozwiązania kazusu z zakresu prawa Światowej Organizacji Handlu (WTO). Konkurs odbywa się w języku angielskim.

… oraz wiele innych konkursów i warsztatów.